Prosíme o přihlašování pouze vážné zájemce | Máme pětihvězdičkové hodnocení na Google >>

Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky

Smluvní vztah mezi AIM Sport, z.s. a objednatelem se řídí ustanoveními Občanského zákoníku a je upraven těmito podmínkami.

 

Smluvní strany:

AIM Sport, z.s.

IČ: 10734856

se sídlem Vodova 2277/99, Královo pole, 612 00 Brno (dále jen „pořadatel“)

Zákonný zástupce účastníka (dále jen „objednatel“)

 

Rozsah plnění:

Pořadatel poskytuje svoje služby účastníkům AIM Kempu – tj. dětem a mládeži. Pořadatel zabezpečuje služby na základě přihlášky dítěte, vyplněné objednatelem.

 

Rozsah plnění u kempů zahrnuje zajištění programu, stravování a pitný režim, zapůjčení sportovního vybavení (tenisové rakety, florbalové hole apod.), pedagogický a zdravotnický dozor účastníka akce dle platných legislativních norem.

 

Z účasti dítěte na táboře nevyplývá pro objednatele právo na žádné jiné plnění a služby.

 

Vznik smluvního vztahu:

 

Smluvní vztah (smlouva) mezi objednatelem a pořadatelem vznikne při současném splnění následujících tří bodů:

 

 • Objednatel vyplní on-line formulář přihlášky na internetových stránkách pořadatele. V přihlášce je objednatel povinen sdělit kromě jiného také důležité informace o zdravotním stavu dítěte, včetně psychických poruch, předepsaných nebo užívaných lécích.

 

 • Pořadatel potvrdí (e-mailem, nebo telefonicky) objednateli přijetí přihlášky dítěte na akci pořadatele.

 

 • Objednatel buď

 

 1. a) uhradí ve lhůtě dle platebních podmínek (14 dnů) od potvrzení přihlášky celou částku nebo po domluvě s pořadatelem alespoň její část. V této lhůtě musí být částka připsána na účet pořadatele v souladu s potvrzením přihlášky a se správným variabilním symbolem, který je součástí potvrzovacího emailu.

 

nebo

 

 1. b) poskytne ve lhůtě 7 dnů od potvrzení přihlášky údaje pro fakturaci. Údaje poskytne pomocí e-mailové zprávy na adresu kempy@aimsport.cz nebo na stejné adrese a ve stejné lhůtě obdrží pořadatel objednávku organizace (zaměstnavatel jednoho z rodičů, sociální odbor státního úřadu apod.) a současně bude dodržena splatnost faktury vystavené pořadatelem na základě výše uvedených podkladů.

 

Cena:

 

Cena kempu je stanovena jako cena smluvní. Cena zahrnuje služby, které jsou při každé objednávané činnosti přesně vymezeny.

 

Pořadatel si vyhrazuje právo odůvodněné změny cen v případě závažných cenových změn na trhu nebo legislativních změn ovlivňujících náklady pořadatele. Pokud v době od podání přihlášky do dne zahájení pobytu účastníka změní pořadatel cenu, je povinen tuto změnu objednateli neprodleně oznámit. Při zvýšení ceny má objednatel právo od uzavřené smlouvy odstoupit (písemně nebo e-mailem) ve lhůtě 10 dnů od oznámení zvýšení ceny. Když tak neučiní ve stanovené lhůtě, je povinen vyšší cenu uhradit.

 

Platební podmínky:

 

Cena za pobyt účastníka musí být uhrazena před zahájením akce, na kterou je účastník přihlášen.

 

Pokud objednatel požaduje platbu celkové částky nebo části ceny na základě vystavené faktury, je celková cena splatná v termínu splatnosti vystavené faktury pořadatele.

 

Pokud není vyžadována fakturace, je cena splatná vždy do 14 dní od zaslání e-mailu s pokyny k platbě.

 

Změna podmínek akce:

 

V závažných a odůvodněných případech může pořadatel změnit termín, program, místo pobytu, cenu činnosti, případně činnost zrušit. Pokud objednatel se změnou nesouhlasí, má právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě 10 dnů od sdělení pořadatele o změně některých podmínek akce. Změna podmínek, jakož i nesouhlas objednatele s ní, musí být vyjádřeny písemně nebo e-mailem. Již zaplacenou částku musí pořadatel vrátit objednateli v plné výši (bez účtování stornovacích poplatků) nebo při částečném plnění poměrně k využitým službám.

 

Účast na pobytu:

 

Objednatel musí zaplatit plnou cenu objednané činnosti v souladu s výše uvedenými platebními podmínkami a řídit se pokyny pro účastníky.

 

Účastník, který v průběhu tábora nerespektuje program činnosti, případně nedodržuje nebo nesplňuje podmínky pobytu, může být z akce vyloučen, přičemž objednatel nemá nárok na náhradu za nevyužité služby a musí účastníka odvézt na svoje náklady.

 

Objednatel nemá nárok na vrácení zaplacené ceny služby, kterou nevyužije účastník vlastní vinou.

 

Pořadatel zodpovídá za organizaci činnosti.

 

Za škody způsobené účastníky zodpovídá objednatel. Jakékoli vážnější poškození inventáře pořadatele popř. jiného zařízení v průběhu činnosti hradí objednatel.

 

Odstoupení od smlouvy objednatelem:

 

Objednatel má právo před zahájením akce jednostranně od smlouvy odstoupit. Pořadatel je povinen vrátit zaplacené částky, snížené o storno poplatky, na účet objednatele, a to nejpozději do 30 dnů od odstoupení ze smlouvy ze strany objednatele.

 

Storno poplatky:

 

Při jednostranném odstoupení objednatele od smlouvy je pořadatel oprávněn účtovat stornopoplatky, jejíž výše záleží na důvodu a termínu odstoupení od smlouvy následovně:

 

 • Odhlášení do konce března – stornopoplatek 0% z ceny kempu.
 • Odhlášení během dubna – stornopoplatek 50% z ceny kempu.
 • Odhlášení během května – stornopoplatek 75% z ceny kempu.
 • Odhlášení během června – stornopoplatek 90% z ceny kempu.
 • Odhlášení během července, srpna – bez nároku na vrácení peněz.
 • Neúčast na táboře – bez nároku na vrácení peněz

 

V případě, že se účastník z důvodů na jeho straně nezúčastní akce nebo na ni vůbec nenastoupí, a přitom objednatel od smlouvy neodstoupí ještě před jejím zahájením nebo zruší účast až po jejím zahájení, nemá objednatel nárok na vrácení zaplacené částky ani jinou finanční kompenzaci.

 

Odstoupení od smlouvy pořadatelem:

 

Pořadatel může před započetím pobytu nebo v jeho průběhu odstoupit od smlouvy v následujících případech, za kterých objednateli přitom nevzniká nárok na vrácení uhrazené částky, vzniká mu však nárok na finanční kompenzaci:

 

Účastník vážně narušuje průběh pobytu na táboře, kroužku, kurzu.

 

V důsledku poskytnutí nesprávných či neúplných údajů objednatelem (např. při vyplňování přihlášky), kdy nelze bez předchozí dohody zajistit pobyt dítěte, jenž vyžaduje trvalou individuální péči nebo zdravotní péči nad rámec běžných zvyklostí.

 

Účastník nesplňuje fyzické či psychické požadavky pro účast nebo mu účast nedovoluje jeho zdravotní stav.

 

Pokud účastník není na akci přijat kvůli pedikulóze (zavšivení, hnidy). (Na akci může být přijat až po jejím účinném odstranění.)

 

Objednatel nedodá předepsanou dokumentaci účastníka (např. u táborů to jsou: platný posudek o zdravotní způsobilosti dítěte, kopii průkazu pojištěnce, podepsané čestné prohlášení (tzv. bezinfekčnost).

 

Dále může pořadatel odstoupit od smlouvy v důsledku tzv. „vyšší moci“, tj. z důvodů, kterým nebylo možno zabránit, či je při uzavírání smlouvy předvídat a dále v případě nenaplnění minimálního počtu účastníků na akci. V těchto případech obdrží objednatel uhrazenou částku zpět v plné výši nebo poměrně k využitým službám. Objednateli zároveň nevznikne nárok na žádné jiné náhrady.

 

Pojištění účastníka je věcí objednatele. Pořadatel jej nezajišťuje.

 

Náklady za ošetření a léčení, pokud pořadateli vzniknou náklady:

 • za převoz k ošetření,
 • za léky a léčebné přípravky,
 • za ošetření poskytnuté třetí stranou (např. Horskou službou nebo zdravotnickým zařízením)
 • vzniklé v souvislosti s hospitalizací účastníka,

je objednatel povinen je pořadateli uhradit.

 

Náklady za ošetření a běžné léky poskytnuté zdravotníkem pořadatele na táboře nejsou objednateli účtovány (jsou součástí ceny za pobyt).

 

Reklamace služeb:

 

V případě, že objednatel zjistí jakoukoli závadu v kvalitě nebo rozsahu služeb, může uplatnit reklamaci. Povinností objednatele je vadu reklamovat bezodkladně u vedoucího akce, popřípadě u jiného zástupce pořadatele.

 

Pořadatel je povinen řešit reklamaci neprodleně, a pokud je oprávněná, zjednat okamžitou nápravu.

 

V případě, že povaha vady neumožňuje reklamaci řešit v průběhu akce, objednatel je povinen uplatnit toto právo ihned po návratu účastníka z akce, avšak nejdéle do 7 dnů písemně nebo e-mailem na adresu pořadatele. Pořadatel je povinen reklamaci prošetřit a rozhodnout o její oprávněnosti do 14 dnů, ve složitých případech do 30 dnů, od podání reklamace.

 

Zpracování osobních dat objednatele a účastníka pobytu:

 

Pořadatel se zavazuje dodržovat všechny předpisy týkající se ochrany a zpracování osobních údajů objednatele a účastníka. Vydal k tomu Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (tzv. GDPR). Odkaz na výše uvedené prohlášení je na stránkách pořadatele v sekci otázky a odpovědi.

 

Pořizování fotografií, audio a video záznamů:

 

Pořadatel je povinen získat souhlas od zákonného zástupce účastníka k pořizování fotografií, audio a video záznamů svého dítěte během tábora a s veřejnou prezentací těchto záznamů na webových stránkách pořadatele a s jejich použitím k propagačním účelům ústavu.

 

Souhlas udílí objednatel ve formuláři přihlášky dítěte na tábor a může jej kdykoliv později odvolat, přičemž i po odvolání pro něj zůstávají závazné povinnosti, k jejímž plnění se při udělení souhlasu zavázal.

 

Další ujednání:

 

Objednatel bere dále na vědomí a souhlasí s následujícími ujednáními:

Pořadatel přejímá hmotnou odpovědnost pouze za cennosti (peníze, elektroniku aj.), které účastník svěří do úschovy svému vedoucímu. Za ztrátu či krádež cenností, které si účastník v průběhu pobytu ponechá u sebe, nenese pořadatel odpovědnost.

 

Objednatel nese odpovědnost za škody, které dítě v době pobytu na kempu úmyslně či z nedbalosti způsobí na vybavení sportoviště nebo jiném majetku. V případě finančních nákladů na opravu nebo výměnu takto poškozeného zařízení se objednatel zavazuje vzniklou škodu uhradit během pobytu nebo po jeho ukončení.

 

Pokud objednatel požaduje úpravu některého bodu těchto smluvních podmínek nebo vyžaduje individuální péči nad rámec táborových zvyklostí, a nebo vznáší požadavek, jehož splněním podmiňuje platnost své přihlášky, musejí se strany na této změně domluvit.

 

Jednostranné prohlášení objednatele, například v přihlášce, takovou dohodu nenahrazuje. Bez předchozí dohody není pořadatel povinen k takovému požadavku přihlížet a není pro něj nijak závazný.

 

Newsletter:

 

Vyplněním přihlášky objednavatel souhlasí se zasíláním informací týkajících se AIM kempů a aktivit spolku Aim Sport, z.s. na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce.

 

Závěrečná ustanovení:

 

Vyplněním přihlášky bere objednatel na vědomí a souhlasí s těmito smluvními podmínkami. Objednatel stvrzuje v přihlášce, že těmto podmínkám rozumí a v plném rozsahu je respektuje.

 

Objednatel souhlasí s použitím osobních údajů z přihlášky a dalších dokumentů v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. pro potřeby pořadatele. Pořadatel se zavazuje neposkytovat tyto osobní údaje třetí straně.

 

 

Otevřít chat
1
Scan the code
Dobrý den,

máte jakýkoliv dotaz? Odpovím Vám ihned.

Filip Štoss z AIM Sport