AIM Kemp levněji

Příspěvky pojišťoven

Na náš kemp je možné uplatňovat příspěvky od zdravotních pojišťoven. Jejich seznam, včetně výše příspěvku jsme sepsali níže.

Na náš kemp je možné uplatňovat příspěvky od zdravotních pojišťoven. Jejich seznam, včetně výše příspěvku jsme sepsali níže. V případě, že máte jinou zdravotní pojišťovnu, dejte nám vědět na e-mailu kempy@aimsport.cz nebo na telefonním čísle 722 564 523.

Vojenská zdravotní pojišťovna

Výše: Až 500 Kč

Podmínky:

 • Pokud žádost podáváte on-line přes webový Klientský portál VoZP nebo mobilní aplikaci Zdraví na klik, přiložte kopii potvrzení mateřské, základní nebo střední školy (u školních pobytů), resp. organizátora (u letních sportovních pobytů) o absolvování a zaplacení pobytu opatřené podpisem a razítkem školy/organizátora. Formulář potvrzení si stáhněte ZDE. Příloha musí být ve formátu PDF, JPG, PNG nebo TIFF (mobilní aplikace umožní potvrzení vyfotit a sama fotografii převede do PDF).
 • Pokud žádost podáváte osobně nebo poštou, stáhněte si formulář žádosti a přiložte originál potvrzení mateřské, základní nebo střední školy (u školních pobytů), resp. organizátora (u letních pobytů) o absolvování a zaplacení pobytu opatřené podpisem a razítkem školy/organizátora. Formulář potvrzení si stáhněte ZDE.

Více informací na: https://www.vozp.cz/prispevek/sportovni-a-ozdravne-pobyty

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Výše: Až 1500 Kč

Podmínky:

 • Číslo účtu: průkazní kartička k bankovnímu účtu, výpis z bankovního účtu (popř. jeho čitelná kopie) nebo jiná prokazatelná forma (např. doložení čísla účtu v mobilní aplikaci apod.)
 • Občanský průkaz zákonného zástupce dítěte
 • Průkaz pojištěnce – dítěte nebo rodný list
 • Potvrzení o účasti na letním táboře – Formulář Potvrzení o účasti na organizovaném pobytu
 • Může se jednat také o potvrzení o účasti dítěte na letním táboře vydané organizátorem letního tábora na jeho vlastním formuláři, ale pak musí obsahovat tyto náležitosti:

  – jméno, příjmení a rodné číslo dítěte
  – účel vystavení dokladu – letní tábor
  – termín konání, potvrzení o účasti dítěte na letním táboře
  – uhrazenou částku
  – název organizátora, adresa, IČO
  – datum potvrzení, razítko a podpis organizátora akce

Více informací na: https://www.cpzp.cz/preventivni-program/3

Oborová zdravotní pojišťovna

Výše: U této pojiš’tovny je možnost na naše kempy získat příspěvek až do výše 10 000 Kč prostřednictvím programu VITAKARTA. Podmínkou je bezplatná registrace a následný sběr bodů za zdravý a aktivní životní styl.

Podmínky:

Více informací na: https://www.ozp.cz/benefity/benefityozp#deti

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra

Výše: až 500 Kč

Podmínky:

 • V tomto programu lze o příspěvek požádat pouze prostřednictvím E-komunikace, popřípadě datovou schránkou, a to nejdříve 1. dubna, resp. 1. října 2023.
 • Příspěvek pro dítě (pojištěnce, který v roce 2023 dosáhl věku do 18 let včetně) činí maximálně 250 Kč nebo maximálně 500 Kč v rámci jedné sezónní akce dle vlastního výběru.
 • Pro akci Dětské sportovní léto budou akceptovány platební doklady (včetně z roku 2022), ke kterým bude přiloženo potvrzení o pobytu od 26. června do 3. září 2023.
 • Žádost o příspěvek v tomto programu je možné podat do 3 měsíců od realizace, stejně jako u ostatních programů. Zároveň vždy do 31. prosince 2023.
 • Tyto příspěvky lze čerpat jednorázově nad rámec nabídky ostatních (základních i bonusových) programů. Nelze je kombinovat, tzn. vyčerpat např. 100 Kč na jednu a 150 Kč na druhou sezónní akci.

Více informací na: https://www.zpmvcr.cz/pojistenci/prispevky-z-fondu-prevence/sezonni-akce-2023

Všeobecná zdravotní pojišťovna

Na naše kempy příspěvek bohužel neposkytuje.

RBP, zdravotní pojišťovna

Výše: až 1000 Kč

Podmínky:

 • Dětem od 3 let až do ukončení základní školní docházky přispějeme na letní příměstský sportovně pohybový tábor. Pro rok 2023 lze uplatnit příspěvek na tábor konaný v období od 1. 7. do 3. 9. 2023 Musí trvat minimálně 5 po sobě jdoucích dnů a být organizován školkou, školou, sportovní nebo zájmovou organizací.
 • Žádost o úhradu příspěvku lze podat do 3 měsíců po ukončení konání akce. Podívejte se na Informace k příspěvku na příměstský sportovní tábor. Přiložte Tiskopis potvrzení příměstského sportovního tábora.

Více informací na: https://www.rbp213.cz/cs/pojistenci/bonusy-a-prevence

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Výše: V rámci program SPORT junior poskytuje příspěvek až 700 Kč.

Podmínky:

Více informací na: https://www.zpskoda.cz/sport

Open chat
1
Scan the code
Dobrý den👋
Jak Vám můžeme pomoci?