AIM Kemp levněji

Příspěvky pojišťoven

Na náš kemp je možné uplatňovat příspěvky od zdravotních pojišťoven. Jejich seznam, včetně výše příspěvku jsme sepsali níže.

Na náš kemp je možné uplatňovat příspěvky od zdravotních pojišťoven. Jejich seznam, včetně výše příspěvku jsme sepsali níže. V případě, že máte jinou zdravotní pojišťovnu, dejte nám vědět na e-mailu kempy@aimsport.cz nebo na telefonním čísle 722 564 523.

Vojenská zdravotní pojišťovna

Výše: Až 1 000 Kč

Podmínky:

 • Pokud žádost podáváte on-line přes webový Klientský portál VoZP nebo mobilní aplikaci Zdraví na klik, přiložte kopii potvrzení mateřské, základní nebo střední školy (u školních pobytů), resp. organizátora (u letních sportovních pobytů) o absolvování a zaplacení pobytu opatřené podpisem a razítkem školy/organizátora. Formulář potvrzení si stáhněte ZDE. Příloha musí být ve formátu PDF, JPG, PNG nebo TIFF (mobilní aplikace umožní potvrzení vyfotit a sama fotografii převede do PDF).

 • Pokud žádost podáváte osobně nebo poštou, stáhněte si formulář žádosti a přiložte originál potvrzení mateřské, základní nebo střední školy (u školních pobytů), resp. organizátora (u letních pobytů) o absolvování a zaplacení pobytu opatřené podpisem a razítkem školy/organizátora. Formulář potvrzení si stáhněte ZDE.

Více informací na: https://www.vozp.cz/prispevek/sportovni-a-ozdravne-pobyty

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Výše: Až 1 500  Kč

Podmínky:

 • Číslo účtu: průkazní kartička k bankovnímu účtu, výpis z bankovního účtu (popř. jeho čitelná kopie) nebo jiná prokazatelná forma (např. doložení čísla účtu v mobilní aplikaci apod.) 
 • Občanský průkaz zákonného zástupce dítěte 
 • Průkaz pojištěnce – dítěte nebo rodný list 
 • Potvrzení o účasti na letním táboře – Formulář Potvrzení o účasti na organizovaném pobytu 
 • Může se jednat také o potvrzení o účasti dítěte na letním táboře vydané organizátorem letního tábora na jeho vlastním formuláři, ale pak musí obsahovat tyto náležitosti:
  – jméno, příjmení a rodné číslo dítěte
  – účel vystavení dokladu – letní tábor
  – termín konání, potvrzení o účasti dítěte na letním táboře
  – uhrazenou částku
  – název organizátora, adresa, IČO
  – datum potvrzení, razítko a podpis organizátora akce 

Více informací na: https://www.cpzp.cz/preventivni-program/3

Oborová zdravotní pojišťovna

Výše: U této pojišťovny je možnost na naše kempy získat příspěvek až do výše 10 000 Kč prostřednictvím programu VITAKARTA. Podmínkou je bezplatná registrace a následný sběr bodů za zdravý a aktivní životní styl.

Podmínky:

 • Mít zřízenou VITAKARTU

Více informací na: https://www.ozp.cz/benefity/benefityozp#deti

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra

Výše: až 500 Kč

Podmínky:

 • Vždy platí základní podmínky čerpání příspěvků z Fondu prevence
 • Nelze poskytnout příspěvek pojištěnci, který se pro následující období přeregistroval k jiné zdravotní pojišťovně.  
 • V tomto programu lze o příspěvek požádat pouze prostřednictvím E-komunikace, popřípadě datovou schránkou.
 • Žádost o příspěvek je možné podat do tří měsíců od úhrady produktu nebo služby nebo ukončení pobytu („realizace“). Doklady k jedné položce lze sčítat, pak se lhůta počítá od nejnovějšího dokladu.
 • Dítě (pojištěnec, který v roce 2024 dosáhl věku do 18 let včetně) může z tohoto bonusového programu čerpat příspěvek až 500 Kč ročně. Dále může čerpat ze všech dalších bonusových programů, kde splňuje podmínky uvedené u těchto programů.
 • Každý rodič nebo jiný zákonný zástupce (pojištěnec ZP MV ČR) může postoupit svůj příspěvek 500 Kč ve prospěch svého dítěte (pojištěnce ZP MV ČR ve věku do 18 let) na položky programů, které jsou určeny pro děti. V případě postoupení příspěvku od obou rodičů může dítě získat až 1 000 Kč. Dárce krve své příspěvky nepostupuje. Není možné kombinovat postoupení ve prospěch svého dítěte a čerpání pro vlastní osobu, tedy např. 300 Kč postoupit a 200 Kč vyčerpat.
 • O příspěvek pro nezletilé dítě žádá jeho rodič nebo jiný zákonný zástupce, např. osoba, které bylo soudním rozhodnutím dítě svěřeno do péče. V případě žádosti o příspěvek pro osoby s omezenou svéprávností se postupuje obdobně.
 • Příspěvky z bonusových preventivních programů nelze postoupit.
 • K žádosti o příspěvek na ozdravný nebo jiný pobyt (sportovní soustředění apod.) je třeba přiložit potvrzení o účasti a úhradě na pobytu potvrzené školou nebo jiným organizujícím subjektem. Platební doklad může být i z roku 2023, ale musí k němu být přiloženo potvrzení o účasti dítěte na pobytu od 28. června 2024 do 1. září 2024. O příspěvek na pobyt se žádá do tří měsíců od ukončení pobytu.

Více informací na: 

https://www.zpmvcr.cz/pojistenci/prispevky-z-fondu-prevence/detske-sportovni-leto-0

Všeobecná zdravotní pojišťovna

Na naše kempy příspěvek bohužel neposkytuje.

RBP, zdravotní pojišťovna

Výše: až 1 500 Kč

Podmínky:

 • Dětem od 3 let až do ukončení základní školní docházky přispějeme na letní příměstský sportovně pohybový tábor. Pro rok 2024 lze uplatnit příspěvek na tábor konaný v období od 1. 7. do 31. 8. 2024 Musí trvat minimálně 5 po sobě jdoucích dnů a být organizován školkou, školou, sportovní nebo zájmovou organizací. 
 • Žádost o úhradu příspěvku lze podat do 3 měsíců po ukončení konání akce. Podívejte se na Informace k příspěvku na příměstský sportovní tábor. Přiložte Tiskopis potvrzení příměstského sportovního tábora. 

Více informací na: https://www.rbp213.cz/cs/pojistenci/bonusy-a-prevence/preventivni-a-bonusovy-program/deti-a-mladez-do-18-let/a-910/#popup_na-primestsky-sportovni-tabor

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Výše: V rámci program SPORT junior poskytuje příspěvek až 700 Kč.

Podmínky:

Více informací na: https://www.zpskoda.cz/sport

Otevřít chat
1
Scan the code
Dobrý den,

máte jakýkoliv dotaz? Odpovím Vám ihned.

Filip Štoss z AIM Sport